Komentarz do konferencji właścicieli Legii

5 lat temu

O 14 odbyła się konferencja prasowa Bogusława Leśnodorskiego, prezesa zarządu Legii Warszawa, oraz Dariusza Mioduskiego, członka rady nadzorczej. Poniżej nasz komentarz.

I. Legia popełniła błąd
 
Zarówno Leśnodorski, jak i Mioduski przyznali, że w istocie został popełniony błąd. Bartosz Bereszyński ni został zgłoszony do udziału w drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów (przeciwko St. Patrick's Athletic). Odpowiedzialny za to niedopatrzenie jest pion sportowy warszawskiego klubu, ostatecznie zaś sam Leśnodorski, co zainteresowany ponownie przyznał.
 
II. Uchybienia formalne związane z decyzją Komisji
 
Na ewentualne uchybienia formalne po stronie Komisji zwracał uwagę jeszcze wczoraj Prezes PZPN, Zbigniew Boniek. Leśnodorski i Mioduski rzucili więcej światła na okoliczności, jakie towarzyszyły procesowi decyzyjnemu Komisji, informując m.in., że decyzja została wydana w składzie jednoosobowym, przedstawiciele klubu – w tym Leśnodorski – nie zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu, zaś doręczona klubowi sentencja jako podstawę prawną wskazuje cały art. 23 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA z 2014 r., nie precyzując, o który z jego pkt. (a zatem, o którą z sytuacji weń przewidzianych) chodzi.
 
Przepisy
 
Przyjrzyjmy się zatem, co na to Regulamin Dyscyplinarny UEFA z 2014 r. (dalej "Regulamin").
 
Decyzję wydała Komisja ds. Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (The Control, Ethics and Disciplinary Body, wcześniej i dalej „Komisja”, art. 22 pkt 1 lit. a). Zgodnie z art. 23 pkt. 1: 
 
The Control, Ethics and Disciplinary Body consists of a chairman, two vicechairmen and seven other members. As a rule, the Control, Ethics and Disciplinary Body reaches decisions in the presence of all of its members, but it is entitled to take decisions if at least three of its members are present.
 
Tłumaczenie zd. 2:
Co do zasady, Komisja ds. Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA podejmuje decyzje w obecności wszystkich członków, jednakże jest uprawniona do podjęcia decyzji, jeżeli obecni są co najmniej trzej jej członkowi.
 
Powyższy przepis statuuje dwie zasady. Po pierwsze, decyzje Komisji zapadają w obecności wszystkich członków. Po drugie jednak,  do podjęcia decyzji wystarczająca jest obecność co najmniej trzech członków Komisji.
 
Wyjątek od powyższej regulacji przewiduje art. 23 pkt 2: 
 
The chairman of the Control, Ethics and Disciplinary Body, one of its vicechairmen or one of its members acting as ad hoc chairman may take a decision as a judge sitting alone:
a) in urgent or protest cases; or
b) in cases where the sanction imposed is a warning, a reprimand, a fine of up to €25,000, or a suspension from playing or carrying out a function for up to three matches.
 
Tym samym podjęcie decyzji w składzie jednoosobowym – członek Komisji działa wówczas jako ad hoc przewodniczący Komisji – jest dopuszczalne w sprawach pilnych lub sprawach wynikających ze zgłoszenia protestu. Bez względu zatem na to, czy Celtic zgłosił stosowny protest, uznanie sprawy Legii za pilną wystarcza, by decyzja zapadła w składzie jednoosobowym. Nie jest to wówczas naruszenie przepisów Regulaminu.
 
Warto zauważyć, iż wbrew obiegowej opinii, decyzja o zweryfikowaniu wyniku rewanżu jako walkower na niekorzyść Legii nie jest decyzją UEFA, a jednego z jej ciał dyscyplinarnych. Co więcej, zgodnie z art. 26 pkt. 1 Regulaminu:
 
1. The members of the disciplinary bodies and the ethics and disciplinary inspectors are independent and may not belong to any other UEFA organ or committee.
2 They shall not take any measure nor exercise any influence in relation to a matter where any conflict of interest exits or is perceived to exist.
3 They are bound exclusively by the UEFA Statutes, rules and regulations and the law.
 
Członkowie ciał dyscyplinarnych UEFA są więc niezależni i nie mogą przynależeć do żadnego organu ani komitetu UEFA.
 
Przechodząc do kwestii udziału przedstawicieli Legii w postępowaniu przed Komisją, w pierwszej kolejności trzeba wskazać na następujące przepisy ogólne o postępowaniu.
 
Art. 32:
 
1 Member associations, clubs, players and officials may be represented.
2 Representatives must prove their authority by means of a signed power of attorney.
3 The competent disciplinary body decides on issues of representation.
 
Tłumaczenie:
 
1. Związki krajowe, kluby, zawodnicy oraz oficjele (officials) mogą być reprezentowani [w postępowaniu].
2. Przedstawiciele obowiązani są wykazać swoje umocowanie za pomocą podpisanego [przez mocodawcę] pełnomocnictwa.
3. Właściwe ciało dyscyplinarne rozstrzyga w sprawach dotyczących reprezentancji.
 
Dalej, art. 34:
 
1 The disciplinary bodies are convened by their respective chairmen.
2 Unless these regulations specify otherwise, the parties and ethics and disciplinary inspectors are entitled to submit written statements, examine the case file and order copies of the case file before any decision is reached.
3 Hearings are recorded and archived. Parties are not given access to recordings of hearings; however, if a party claims that procedural rules in its favour have been breached during a hearing, the chairman of the competent disciplinary body, or his nominee, may allow that party to listen to and/or view the recording at UEFA headquarters. Recordings are destroyed after five years.
4 The disciplinary bodies may hold hearings and take decisions in the absence of one or all of the parties and/or the ethics and disciplinary inspector.
5 If the requests of the parties and the ethics and disciplinary inspector are identical, the disciplinary bodies may consider ruling in accordance with those requests.
6 If different proceedings are opened against the same member association, club or individual, the relevant disciplinary body may combine the cases and issue one comprehensive decision.
7 The disciplinary bodies may take decisions via teleconference, videoconference or any other such method.
8 All communications concerning member associations, clubs or individuals (including notification of proceedings against them and notification of the decisions taken by the disciplinary bodies) is addressed to the member association or club concerned, which must then, if applicable, inform the individual in person. Such communications take the form of faxes or emails sent by the UEFA disciplinary office.
9 All papers and documents produced during disciplinary proceedings that are not publicly available must be kept confidential.
10 The competent disciplinary body may rectify any mistakes in calculation or any other obvious error in the decision at any time.
 
Zasadniczo, w toku postępowania strony mogą składać oświadczenia na piśmie, zapoznawać się z aktami sprawy oraz żądać wydania kopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy – zanim zapadnie decyzją (przed jej podjęciem, pkt 2). Jedynie dopuszczalne, nie zaś obligatoryjne, jest odbycie posiedzenia, a decyzja może zapaść pod nieobecność strony/stron (pkt 4). 
 
Art. 39 pkt. 3-4:
 
Na podstawie art. 39 pkt. 3, przewodniczący właściwego ciała dyscyplinarnego rozstrzyga co do [dopuszczenia] dowodu przesłuchania świadków zaproponowanych przez strony (…)
 
 
Dalej, przepisy o postępowaniu przed Komisją.
 
Art. 51 pkt 2:
 
In principle, proceedings before the Control, Ethics and Disciplinary Body are conducted in writing. However, it may, in exceptional circumstances, decide to hold a hearing.
 
Tłumaczenie:
Co do zasady, postępowanie przed Komisja ds. Kontroli, Etyki i Dyscypliny odbywa się pisemnie. Jednakże, w wyjątkowych okolicznościach, może zarządzić posiedzenie.
 
A zatem, zgodnie z przepisem powyższym w zw. z art. 34 pkt. 2, przedstawiciele Legii mogli złożyć Komisji pisemne oświadczenie dotyczące rozpoznawanej sprawy. Z uwagi jednak na wyjątkowy i zarazem fakultatywny charakter posiedzenia, które cechuje się wszak ustnością, Komisja nie była obowiązana do wysłuchania w tym trybie przedstawiciele Legii, jak również do przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, o ile wniosek w tym zakresie został(by) złożony (por. art. 39 pkt. 3-4 Regulaminu).
 
 
III. Procedura odwoławcza
 
Leśnodorski i Mioduski zapowiedzieli, że Legia będzie kwestionowała decyzję Komisji w ramach przysługującej jej ścieżki odwoławczej. Ścieżkę tę można podzielić na dwa etapy. Pierwszym jest rozpoznanie odwołania, w ramach struktury wewnętrznej UEFA, przez Komisję Odwoławczą. Drugim, skierowanie sprawy do Trybunału Arbitrażowego ds. sportu w Lozannie.
 
Ad 1
 
O decyzjach Komisji stanowi art. 52 Regulaminu Dyscyplinarnego. Zgodnie z tym przepisem, Komisja – co do zasady – wydaje decyzję bez sporządzania uzasadnienia, notyfikując stronom  jedynie jej sentencję. Strony poucza się o prawie do złożenia, na piśmie, w terminie pięciu dni, wniosku o doręczenie decyzji wraz z uzasadnieniem (de facto więc o sporządzenie uzasadnienia). W przypadku niezłożenia takiego wniosku w powyższym terminie, decyzja Komisji staje się ostateczna i wiążąca, a także uznaje się, że strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Termin na wniesienie odwołania biegnie od doręczenia stronie decyzji wraz z uzasadnieniem; jeżeli strona wniesie odwołanie w terminie na złożenie wniosku o doręczenie decyzji z uzasadnieniem, uznaje się, że strona wniosła o to ostatnie.
 
Podstawę odwołania określa art. 53 pkt 1 Regulaminu Dyscyplinarnego. Przepis ten wskazuje, że strony, których decyzja Komisji bezpośrednio dotyczy/na które decyzja Komisji wpływa w sposób bezpośredni, mogą wnieść odwołanie. Właściwym do rozpoznania odwołania jest Komisja Odwoławcza (art. 24 pkt 4). Termin na poinformowanie przez stronę o zamiarze wniesienia odwołania, zgodnie z art. 53 pkt 2, wynosi trzy dni od doręczenia stronie decyzji wraz z uzasadnieniem. Następnie strona ta ma pięć dni, począwszy od upływu powyższego terminu, na uzasadnienie odwołania (art. 53 pkt 3 zd.1). Opłata od wniesienia odwołania wynosi 1 000 € ( art. 53 pkt 4).
 
Uzasadnienie odwołania musi zawierać następujące elementy:
a) określenie żądania, z jakim występuje skarżący;
b) powołanie okoliczności, dowodów, listy świadków wraz z krótkim podsumowaniem spodziewanych zeznań, a także wnioski skarżącego, w szczególności do ustności lub pisemności postępowania odwoławczego (w braku wskazania preferowanej formy postępowania, odbywa się ono pisemnie).
 
Po upływie terminu na uzasadnienie odwołania, strony nie mogą przedkładać dalszych wniosków oraz dowodów (art. 53 pkt 3).
 
Co ważne, przez wniesienie odwołania nie zostaje wstrzymane (zawieszone) wykonanie decyzji Komisji. Przewodniczący Komisji Odwoławczej może jednakże, na uzasadnione żądanie strony, wstrzymać (zawiesić) wykonanie decyzji Komisji, przy czym żądanie to nie może zostać zgłoszone przed doręczeniem stronie decyzji wraz z uzasadnieniem (art. 55).
 
Komisja odwoławcza obraduje za zamkniętymi drzwiami i w zakresie postępowania odwoławczego, ponownie rozpoznaje sprawę w zakresie stanu faktycznego oraz prawnego (art. 58 ust. 1-2).
 
Komisja Odwoławcza może zaskarżoną decyzję: utrzymać w mocy, zmienić lub uchylić, a w przypadku fundamental mistrial (tj. szczególnie doniosłego błędu na etapie postępowania przed Komisją) – uchylić i przekazać Komisji do ponownego rozpoznania.
 
Zgodnie z art. 58 pkt. 7 Regulaminu Dyscyplinarnego, decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna (i wiążąca), z zastrzeżeniem jednak prawa stron do wniesienia odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. sportu w Lozannie (The Court of Arbitration for Sport). Następuje to w trybie art. 62-63 Statutu UEFA (UEFA Statutes,  Edition 2014).
 
Ad 2
 
I tu procedura jest podobna: odwołanie do CAS mogą wnieść jedynie strony, których decyzja (tu: Komisji Odwoławczej) bezpośrednio dotyczy/na które decyzja wpływa w sposób bezpośredni (art. 62 pkt 2); termin na wniesienie odwołania wynosi dziesięć dni od doręczenia decyzji (art. 62 pkt 3); odwołanie do CAS można wnieść po wyczerpaniu „wewnętrznej” procedury odwoławczej UEFA (art. 62 pkt 4); wniesienie odwołania do CAS nie ma skutku wstrzymującego (zawieszającego) wykonanie zaskarżonej decyzji, z zastrzeżeniem kompetencji CAS do wstrzymania (zawieszenia) sankcji (środków) dyscyplinarnych na czas trwania postępowania (art. 62 pkt 5); CAS nie bierze pod uwagę okoliczności oraz dowodów, które odwołujący – działając z zachowaniem należytej staranności – mógł powołać w postępowaniu przed właściwym ciałem UEFA, ale tego nie uczynił  (art. 62 pkt 6).
 
W przypadku odwołania się do CAS, trybunał ten rozpoznaje sprawę w terminie trzech miesięcy od przekazania akt sprawy. Jednakże, w sprawach pilnych, na wniosek skarżącego, CAS może w „bardzo krótkim” terminie wydać zarządzenie tymczasowe lub wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia.
 
 
Mateusz Jaworski
 
 
 
*Tłumaczenia powołanych w tekście tytułów aktów prawnych oraz ich przepisów są tłumaczeniami własnymi autora.


ŹRÓDŁO
Transfery.info
TAGI: Polska Legia Warszawa Liga Mistrzów
| AKTUALNOŚCI | TRANSFERY | PUBLICYSTYKA | REKLAMA | REDAKCJA | KONTAKT | POLITYKA PRYWATNOŚCI
© 2004-2018 TRANSFERY.INFO. Wszelkie prawa zastrzeżone.